ஹொக்கைடோ

ஹொக்கைடோ ஹொக்கைடோ (北海道 ஹொக்கைடோ, லிட். சுகரு நீரிணை ஹொக்கைடோவை ஹொன்ஷுவிலிருந்து பிரிக்கிறது. இது முன்னர் ஈசோ, யெசோ, யேசோ அல்லது யெசோ என அழைக்கப்பட்டது. [2]

Read more