ഹോക്കൈഡോ

ഹോക്കൈഡോ ഹോക്കൈഡോ (ഓകെ ഹോക്കൈഡോ, ലിമിറ്റഡ്) ഹോഷിഡോയിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര കടലിടുക്കിനെ വേർതിരിക്കുന്നു, മുമ്പ് എസ്സോ, യെസോ, ജെസോ അല്ലെങ്കിൽ യെസോ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. [2] നിയുക്ത പട്ടണം

Read more

ആസാഹി ഇന്ത്യ ഗ്ലാസ് ലിമിറ്റഡ്

ആസാഹി ഇന്ത്യ ഗ്ലാസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്ലാസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അസാഹി ഇന്ത്യ ഗ്ലാസ് ലിമിറ്റഡ്. 1984 ലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. ഓട്ടോമോട്ടീവ് സേഫ്റ്റി

Read more

ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണം

ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണം ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു – ഷീറ്റ് ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്രക്രിയ, കുപ്പികളുടെയും മറ്റ് പാത്രങ്ങളുടെയും ഗ്ലാസ് ing

Read more